مرده شور خانه

پس از مرگ یک فرد روانی و انتقال او به مرده شور خانه که گفته می شود با ارواح در ارتباط است جسد تمامی افرادی که در آنجا کار می کردند یا به آنجا مراجعه می کردند پیدا شده است.

حال شما باید به آن مرده شور خانه بروید تا به راز این قتل ها پی ببرید.